Get Adobe Flash player

บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

             ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายการตรวจ สภาพความปลอดภัยอาคาร ซึ่งมีผลบังคับให้อาคารที่เข้าข่ายที่ต้องถูกตรวจสอบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ.2548) ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารเป็น ประจำทุก ๆ ปี โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารด้าน ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้า โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง


สำหรับประเภทอำคำรที่เข้ำข่ำยต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่

 • 1. โรงงานสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 2. อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป
 • 3. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 4. อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจานวนคน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
 • 5. โรงมหรสพ
 • 6. โรงแรมที่มีจานวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
 • 7. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 8. อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
 • 9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป


ตรวจสอบอะไรบ้ำง ?

 • 1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • 2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ( ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย , ระบบบริการ และอานวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ , ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบน้าดี ระบบน้าเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ )
 • 3. ตรวจสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร