Get Adobe Flash player


Factory Inspection Service team เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรไฟฟ้า มีประสบการณ์และความชำนาญงานออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อาคารสูง และ งานควบคุมการติดตั้งทดสอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนถึง งานบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี โดยทีมงาน สามัญวิศวกรไฟฟ้าเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน และ เจ้าของกิจการ จากงานบริการของเรา