Get Adobe Flash player

บริการตรวจสอบอาคารตามกฏหมายรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

บริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี สำหรับโรงงาน หรือสถานประกอบการ ตามประกาศกฏกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน พ ศ. 2550  

รับตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีภายในโรงงาน

 โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบและซ่อมบำรุงถือเป็นปัดใจที่สำคัญของกระบวนการผลิต เพื่อให้อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าทำงานใด้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  และ กุลแจที่สำคัญของการทำให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีประสิทธิภาพ คือการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้าในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยตามคำแนะนำของผู้ผลิต อุปกรณ์ นั้น ๆ เพื่อทำการประเมินและจัดเตรียมการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไฟ โดยทั่วไปแล้วการ ตรวจสอบมี 2 ส่วนคือ

 • การตรวจสอบด้วยสายตา หรือทำเรียกกันทั่วไปว่า visual Inspection
 • การตรวจสอบด้วย เครื่องมือวัด หรืองานทดสอบด้วยเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อให้ได้ค่าต่างมาให้การวิเคราะห์ ทางวิศวกรรม เพื่อหาทางแก้ใขหากระบบไฟฟ้านั้นอยู่ในสภาวะที่มีความเสียง หรือความไมปลอดไฟฟ้าต่อผู้ใช้งานหรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องบริการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน

 • การตรวจสอบอาคารทั่ว ๆไป

การตรวจสอบอาคารทั่วๆ ไป นี้ เป็นการตรวจสอบอย่างง่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือการเปิดส่วนหุ้มห่อส่วนที่มีไฟฟ้าออกเพื่อดูสภาพอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบระบบไฟฟ้า ถ้าหากปราศอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และ ความรู้ความเข้าใจของการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นและ อาจะก่อให้เกินอันตรายแก่ผู้ตรวจได้ รายการของการตรวจสอบทั่วไปมีดั่งนี้

การตรวจสอบสภาพและการใช้งานของสายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันเมนต์ และ ย่อย ขั้วต่อหรือจุดต่อสาย ทางเข้าเพื่อใช้งานหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า การระบายอากาศ และ ป้ายเตือนอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • งานตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์

เป็นการตรวจสอบเพื่อหาความผิดปรกติ หรือ จุดปกพร่อง หรือ การเสื่อมสภาพ ผิดปรกติด และ อื่น ๆการทดสอบนี้จะมีการบันทึกค่าแล้วนำ ผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะเพื่อหาสาเหตุ และวิธีแก้ใขและการป้องกันที่เหมาะสมการทดสอบลักษณะดั่งกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบบางกรณีอาจต้องดับไฟ เพื่อให้การทดสอบเกิดความปลอดภัยสูงสุดแกผู้ปฏิบัตงานข้อมูลประกอบในการเสนอราคา

 • 1. จำนวน และ ขนาด kVA หม้อแปลง
 • 2. จำนวนตู้ Main Distribution boad(MDB),Load Panel(LP)
 • 3. ต้องการตรวจสอบโดย thermo scan
 • 4. ต้องการทดสอบระบบต่อลงดิน และ ระบบสายล่อฟ้า
 • 5. รายงานตามประกาศสำนักเทคโนโลยี่ความปลอดภัย กรมโรงงาน 
 • กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ของโรงงาน และชือบุคคลติดต่อประสานงาน
 • ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อได้ที่ คุณ อรพร Tel 083-035-3429 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ,
 •  ภักดิ์ Tel 095-539-5946 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  ขอใบเสนอราคา คลิก!

รับตรวจรับรองระบบไฟฟ้าประจำปี โดยทีมงาน สามัญวิศวกรไฟฟ้ากำลังชำนาญงาน

เอกสารที่เจ้าของกิจการต้องจัดเตรียมให้สำหรับการเข้าตรวจสอบ

 • จะต้องจัดเตรียมแบบแปลนของงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
 • แบบแผนผัง เส้นเดียว ของระบบไฟฟ้า(Single line diagram)
 • ขอใบเสนอราคา กรุณาติดต่อได้ที่ , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  ขอใบเสนอราคา คลิก!รับตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีภายในโรงงาน

รายละเอียดทั่วไปในการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ    

 • ตรวจสอบหม้อแปลง
 • ความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้าย่อย
 • การเข้าถึงอุปกรณ์เพื่อการให้งาน หรือ ซ๋อมบำรุง
 • สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพสายไฟฟ้า ที่ใช้งานปัจจุบัน
 • ตรวจสอบระบบต่อลงดิน ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดิน กรณีต้องการค่าโอห์ม)
 • ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • อื่น ๆ

อนึ่ง สำหรับการตรวจสอบทั่วไปจะเป็นการตรวจสอบด้วยสายตา(visual inspection) วิธีการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบแบบ สุ่มตัวอย่าง Audit การใช้ เครื่องมือวัดไฟฟ้า เครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดินกรณีต้องการความต้านทาน(ค่าโอห์ม) หรืออื่น ๆ ขึ้นอยู่ตกลงกันแล้วแต่กรณี มีรายละเอียดระบุในไบเสนอราคาเท่านั้น ผลค่าทดสอบที่เป็นปรกติจะลงให้ในรายงานตรวจสอบในกรณีที่ร้องขอเท่านั้น